foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา


วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม - แผนกบาลี และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในแต่ละปีการศึกษามี พระภิกษุสามเณรสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่ทางวัดยังไม่ได้จัดระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่จะส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม

ดังนั้น พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค ๑ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงได้มอบหมายนโยบายให้ทางวัดดำเนินการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น พระธรรมโมลีมอบให้พระครูธรรมธรยอด สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม พระมหาวาสนา กลฺยาโณ ครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี และนายเวทย์ บุญคุ้ม อาจารย์ประจำ มจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นผู้ศึกษา ข้อมูลต่างๆ และรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๒ ให้เสนอกรมการศาสนา เพื่ออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหนังสือที่ นฐ ๐๐๓๒/๕๙๘๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

2018 Copyright My School Rights Reserved