Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/mahasawa/domains/mahasawad.ac.th/public_html/New/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
 ประวัติโรงเรียน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๓๐๔/๘๒๖๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ ให้วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมการศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยชื่อว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา” ตามใบอนุญาต เลขที่ ๒/๒๕๔๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เลขที่ ๑๐๘/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน ถนนศาลายา - นครชัยศรี มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระครูธรรมธรยอด สุจิตฺโต เป็นผู้จัดการ พระมหาวาสนา กลฺยาโณ เป็นครูใหญ่รูปแรก, พระมหาชัย กิตฺติธโร เป็นครูใหญ่รูปที่ ๒, พระมหาวาสนา กลฺยาโณ เป็นครูใหญ่รูปที่ ๓, พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม เป็นครูใหญ่รูปที่ ๔, พระมหาสมบูรณ์ สมฺปนฺโน เป็นครูใหญ่รูปที่ ๕, ปัจจุบันมีพระมหาบุญเที่ยง ฐานสุโภ เป็นครูใหญ่
ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง ศึกษาธิการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยทางโรงเรียน เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด นักเรียนทั้งหมดพำนักอยู่ในวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น. หยุดพักใหญ่ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หยุดพักน้อย ๑๐ นาที รวมเวลาเรียนวันละ ๕ ชั่วโมง ๕๐ นาที
ในปีหนึ่ง แบ่งภาคเรียนเป็น ๒ ภาค ภาคต้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ภาคปลาย ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ – อาทิตย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯยึดปรัชญาที่ว่า “วินัยดี บาลีเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม” โดยยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรู้ ควบคู่คุณธรรมด้วย นอกจากนี้ยังได้ถือคติธรรมประจำโรงเรียนว่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ. ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดามวลมนุษยชาติ” โดยให้นักเรียนถือเป็นคติธรรม ประจำจิตใจด้วย เมื่อฝึกตนดีแล้วก็เป็นบัณฑิต มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามบริสุทธิ์ แก่มวลมนุษยชาติต่อไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ตั้งอยู่ภายในวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีการจัดการศึกษา ในหลายระบบ ดังนี้
๑) แผนกบาลีประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นบาลีไวยกรณ์ถึงชั้นประโยค ป.ธ. ๙
๒) แผนกนักธรรม โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี โท และเอก
๓) แผนกสามัญศึกษา โดยอาศัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔
และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

 

2018 Copyright My School Rights Reserved