foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ องค์อุปถัมภ์
 
     พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

2018 Copyright My School Rights Reserved